ATAXXA - užlašinamasis tirpalas šunims, nuo blusų ir erkių.

18,50 EUR

Pakuotė - 4 pipetės. Vaistas sukelia išliekantį akaricidinį poveikį.

Pasirinkite prekės variantą:

Ataxxa 200 mg/40 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems iki 4 kg
Ataxxa 500 mg/100 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 4 kg ir iki10 kg
Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg
Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg


1.RINKODAROS TEIS ĖS TURĖ TOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS.

Rinkodaros teisĖės turėr tojas:KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 68501 Novo mesto Slov nija Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slov nija TAD
Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vokietija
2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
Ataxxa 200 mg/40 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems iki 4 kg
Ataxxa 500 mg/100 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 4 kg ir iki10 kg
Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg
Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg
Permetrinas ir imidaklopridas
3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS
Kiekvienoje 0,4 ml pipetė je yra: veikliųjų medžiagų: permetrino 200,0 mg; imidakloprido 40,0 mg pagalbinė s medžiagos: butilhidroksitolueno (E321) 0,4 mg. Kiekvienoje 1,0 ml pipet je yra: veikliųjų
medžiagų: permetrino 500,0 mg; imidakloprido 100,0 mg; pagalbin ės medžiagos: butilhidroksitolueno (E321) 1 mg. Kiekvienoje 2,5 ml pipet je yra: veikliųju medžiagų: permetrino 1250,0 mg; imidakloprido
250,0 mg; 14 pagalbinė s medžiagos: butilhidroksitolueno (E321) 2,5 mg. Kiekvienoje 4,0 ml pipet je yra: veikliųjų medžiagų: permetrino 2000,0 mg; imidakloprido 400,0 mg; pagalbin ės medžiagos:
butilhidroksitolueno (E321) 4,0 mg. Skaidrus gelsvas ar rusvas tirpalas.
4.INDIKACIJA (-OS)
Šunims, užsikr tusiems blusomis (Ctenocephalides felis), gydyti ir užsikr ėtimo profilaktikai. Ant šunų esančios blusos žūsta per vieną dieną po gydymo. Vienas gydymas apsaugo nuo užsikrė timo blusomis keturias savaites. Vaistą galima naudoti kaip dalį gydymo schemos šunims, sergantiems blusų sukeltu alerginiu dermatitu. Vaistas sukelia išliekantį akaricidinį poveikį, todė l apsaugo nuo užsikr ėtimo erkė mis (keturias savaites nuo Rhipicephalus sanguineus ir Ixodes ricinus, ir tris savaites nuo Dermacentor reticulatus). Praė jus 2 dienoms po gydymo, ant šuns jau esancios erkė s gali nežūti, o prisitvirtinti ir būti matomos. Dė l to rekomenduojama gydymo metu pašalinti ant šuns jau esančias erkes, kad jos neprisitvirtintų ir neprad ėtų siurbti kraujo.
5.KONTRAINDIKACIJOS
Kadangi n ėra duomenų, negalima naudoti jaunesniems kaip 7 savaiciu šuniukams ar mažiau kaip 1,5 kg (vaisto šunims, sveriantiems iki 4 kg), 4 kg (vaisto šunims, sveriantiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg),
10 kg (vaisto šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg) ar 25 kg (vaisto šunims,
sveriantiems daugiau kaip 25 kg) sveriantiems šuniukams. Negalima naudoti, padidė jus jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti kat ėms (žr. 12 skyrių „Specialieji nurodymai“).
6.NEPALANKIOS REAKCIJOS
Užlašinimo vietoje gali atsirasti niežė jimas, plaukų slinkimas, paraudimas, patinimas ir erozijų. Toks poveikis paprastai išnyksta savaime. Labai retai šunims gali atsirasti elgsenos pokyčių(susijaudinimas, neramumas, inkštimas ar voliojimasis), virškinimo trakto sutrikimų simptomų (v ėmimas, viduriavimas, seilė tekis, apetito sumaž ėjimas) ir neurologinių požymių, tokių kaip netolygus judesiai ir traukuliai, arba letargija, jei šuo yra jautrus sudedamajai medžiagai permetrinui. Tokie požymiai paprastai buna trumpalaikiai ir išnyksta savaime. Atsitiktinis prarijimas gali sukelti trumpalaikį vė mimą ir neurologinius požymius, pvz., drebulį ir koordinacijos sutrikimą. Taikomas simptominis gydymas. Specifinio priešnuodžio nė ra.  Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:-Labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireišk daugiau nei 1 iš 10 gyvunų), -Dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvunų),- Nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvunų),-Reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvunų), -Labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvunų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). Pastebė jus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje
nepaminė tą poveikį, butina informuoti veterinarijos gydytoją.
7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RUŠYS. Šunys.
8.DOZ ĖS, NAUDOJIMO BUDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RUŠIAI. Naudojimo budas ir dozavimas. Naudoti tik už lašinant. Lašinti tik ant nepažeistos odos. Rekomenduojama minimali dozė yra:
10 mg/kg kuno svorio imidakloprido ir 50 mg/kg kuno svorio permetrino. Atsižvelgiant i šuns kuno svorį, išoriškai ant odos lašinamos toliau nurodytos dozė s.
Šunys (kg kuno svorio); Prekinis pavadinimas; Turis(ml) Imidaklopridas (mg/kg kuno svorio)Permetrinas (mg/kg kuno svorio)
4 kg Ataxxa 200 mg/40 mg už lašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems iki 4 kg
0,4 ml Ne mažiau kaip 10 Ne mažiau kaip 50
> 4 kg 10 kg Ataxxa 500mg/ 100mg už lašinamasis tirpalas šunims,
sveriantiems daugiau kaip 4 kg ir iki10 kg
1,0 ml 10-25 50-125
> 10 kg 25 kg Ataxxa 150mg/250mg už lašinamasis tirpalas šunims,
sveriantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg
2,5 ml 10-25 50-125
> 25 kg 40 kg Ataxxa2000 mg/400mg už lašinamasis tirpalas šunims,
sveriantiems daugiau kaip 25 kg
4,0 ml 10-16 50-80
Šunims, sveriantiems daugiau kaip 40kg, butina naudoti tinkamus pipeciu derinius. Siekiant užtikrinti tinkama dozavima, butina kiek imanoma tiksliau nustatyti šuns svori. Užlašinimo vietose gali atsirasti
trumpalaikiu kosmetiniu pokyciu (pvz., odos pleiskanojimas, baltu apnašu atsiradimas ir plauku styrojimas).
Naudojimo metodas
Iš pakuot ės išimkite viena pipetę. Pipetę laikykite vertikaliai. Pabarbenkite per siaurajį pipet ės galą, kad visas pipet ės turinys patektų į pagrindinę pipet ės dalį, pasukite ir nuimkite dangtelį. Dangtelį apverskite ir kitu galu v ėl uždė kite ant pipetė s. Dangtelį pastumkite ir pasukite, kad būtų pradurta apsaugin ė pl evel ė, ir nuimkite nuo pipet ės.Šunims, sveriantiems 10 kg ar mažiau. Stovinciam šuniui praskirkite plaukus tarp menčių taip, kad matytūsi oda. Pipet ės galiuku palieskite odą ir pipetę kelis kartus stipriai suspauskite, kad turinys išb ėgtu tiesiai ant odos.Šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg. Stovinciam šuniui visa pipetė s turinį reikia tolygiai paskirstyti keturiose vietose srityje ant nugaros paviršiaus nuo peciu iki uodegos pagrindo. Kiekvienoje užlašinimo vietoje plaukus reikia praskirti taip, kad matytusi oda. Pipet ės galiuku palieskite oda ir švelniai suspauskite pipetę, kad dalis tirpalo patektų ant odos. Negalima užpilti didelio kiekio tirpalo vienoje vietoje, nes tirpalas gali nuvarvė ti šuniui per šonus.
9.NUORODOS D ĖL TINKAMO NAUDOJIMO
Norint išvengti pakartotinio užsikr ėtimo naujomis blusomis, rekomenduojama gydyti visus namuose esancius šunis. Kitus namuose esancius gyvunus taip pat butina gydyti tinkamais vaistais. Siekiant
sumažinti parazitų kiekį aplinkoje, rekomenduojama papildomai apdoroti aplinką atitinkamomis priemon mis nuo blusų (išsivysciusių ir besivystančių). Atsižvelgiant i ektoparazitų kiekį, gydymą gali tekti kartoti. Intervalas tarp dvieju gydymu turi buti 4 savait ės. Vis d ėlto jei šuo dažnai ir (arba) ilgai buna vandenyje, išliekantis veiksmingumas gali sumažė ti. Tokiu atveju gydyma galima kartoti ne dažniau kaip karta per savaitę.
10. IŠLAUKA. Netaikytina.
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI. Saugoti nuo vaikų. Laikyti originalioje pakuotė je, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drė gm ės. Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus
tinkamumo laikui, nurodytam ant etiket s ir d ėžut ės po „EXP“ / „Tinka iki“.
12.SPECIALIEJI NURODYMAI. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rušių paskirties gyvunams. Gali buti prisitvirtinusius pavien ės erkė s. Dė l šios priežasties infekcinių ligų pernešimo galimyb ė, esant nepalankioms sąlygoms, išlieka. Jei gyvūno kailis sušlampa, vaistas išlieka veiksmingas nuo blusų. Kartą per savaitę gyvūną vienai minutei ąkišant į vandenį, nuolatinio veiksmingo insekticidinio poveikio nuo blusų, trukmė nesumažė jo. Vis dė lto ilgalaikio ir intensyvaus buvimo vandenyje butina vengti. Jei vandenyje šuo buna dažnai ir (arba) ilgai, nuolatinis veiksmingas poveikis gali sutrumpė ti. Tokiais atvejais gydymo negalima kartoti dažniau kaip kartą per savaitę. Jei šunį būtina plauti šampūnu, jį reikia naudoti prieš užlašinant vaistą arba praė jus mažiausiai 2 savait ėms po užlašinimo, kad vaisto veiksmingumas būtų optimalus. Vaisto veiksmingumas nuo erkių po to, kai gyvūnas paplaukiojo arba buvo nuplautas šampūnu, netirtas.

Specialios atsargumo priemon ės, naudojant vaistą gyvūnams. Būtina imtis atsargumo priemonių, kad pipet ės turinio nepatektų i gydomo šuns akis ar burną.Vaistą būtina naudoti tinkamai, kaip nurodyta 8 skyriuje. Ypac svarbu vengti patekimo i burną (gydomam ar šalia esanciam gyvunui nulaižant nuo užlašinimo vietos). Negalima naudoti katė ms. Šis vaistas yra ypac nuodingas kat ėms ir gali sukelti nugaišimą d ėl kačių specifin ės fiziologijos (jos negali metabolizuoti tam tikru junginiu, iskaitant permetriną). Norint apsaugoti kates nuo atsitiktinio vaisto poveikio, gydytą šunį reikia laikyti atskirai nuo kat ės tol, kol neišdžius vaisto užlašinimo vieta. Svarbu užtikrinti, kad katė s gydytiems šunims nelaižytų vaisto užlašinimo vietos. Jei taip atsitinka, butina nedelsiant kreiptis i veterinarijos gydytoja.

Dė l vaisto naudojimo sergantiems ar nusilpusiems šunims reikia pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.


Veterinarinis vaistas yra pavojingas vandens gyvūnams, tod ėl mažiausiai 48 val. po naudojimo šunų jokiomis aplinkyb mis negalima leisti prie bet kokiu paviršinių vandens telkinių. Specialios atsargumo
priemonė s asmenims, naudojantiems vaistą gyvunams. Būtina vengti vaisto patekimo ant odos, į akis ar burną. Naudojimo metu negalima valgyti, gerti ar rukyti. Po naudojimo reikia kruopšciai nusiplauti rankas. Atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant reikia plauti muilu ir vandeniu. Žmon ės, kurių oda jautri, šiam vaistui gali buti ypač jautrus. Labai retai galintys pasireikšti vyraujantys klinikiniai simptomai yra:
trumpalaikiai sensorinio odos dirginimo požymiai, pvz., dilgciojimas, deginimo pojutis ar tirpimas. Vaisto atsitiktinai patekus i akis, nedelsiant reikia kruopšciai plauti vandeniu. Jei odos ar akių sudirginimas išlieka, nedelsiant reikia kreiptis i gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Negalima praryti. Jei vaisto atsitiktinai praryjama, nedelsiant reikia kreiptis i gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Negalima leisti vaikams liesti gydyto gyvūno tol, kol neišdžius vaisto užlašinimo vieta. Tai galima užtikrinti, pvz., vaistą šuniui užlašinant vakare. Būtina neleisti neseniai gydytiems gyvunams miegoti su šeimininkais, o ypac su vaikais. Siekiant, kad vaikai nepaimtų pipečių, jas iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuot ėje ir po naudojimo nedelsiant išmesti.
Vaisto sud ėtyje esantis tirpiklis gali dažyti tam tikras medžiagas, iskaitant odą, tekstilę, plastiką ir apdorotus paviršius. Prieš galima šuns kontaktą su tokiomis medžiagomis vaisto užlašinimo vieta turi išdžiūti.
Vaikingumas ir laktacija. Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Tokiems gyvūnams vaistą galima naudoti tik po to, kai veterinarijos gydytojas įvertina naudos ir rizikos santykį.

Saveika su kitais vaistais ir kitos saveikos formos. Nežinoma.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemon s, priešnuodžiai), jei butina. Naudojus penkis kartus didesnes nei rekomenduojama dozes sveikiems šuniukams ir suaugusiems šunims bei šuniukams, atvestiems kalių, kurios buvo gydytos tris kartus didesn ėmis nei rekomenduojama imidakloprido ir permetrino dozė mis, nepalankiu klinikiniu požymiu nepasteb ta. Perdozavus pasunkė ja kartais užlašinimo vietoje atsirandantis odos paraudimas. Nesuderinamumai. Nežinoma.
13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKU NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BUTINA. Šis vaistas negali patekti i vandens telkinius, nes gali buti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Po naudojimo reikia užd ėti dangtelį. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi buti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.
14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA. 2015-10-07
15.KITA INFORMACIJA. Balta polipropileninė pipetė su polietileniniu arba polioksimetileniniu dangteliu. Kiekviena pipetė yra trijų sluoksnių maišelyje iš polietileno tereftalato, aliuminio ir mažo tankio polietileno.1ml pipet je yra 0,4ml tirpalo. 3ml pipet je yra 1ml tirpalo. 6ml pipet je yra 2,5ml arba 4 ml tirpalo. D ėžut je yra 1, 4, 6 arba 10 pipečių. Gali buti platinamos ne visu dydžių pakuot ės. Norint gauti informacijos apie ši veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teis ės tur ėtojo vietiniu atstovu. UAB KRKA Lietuva. Senasis Ukmerg s kelias . Užubaliu k. 14013 Vilniaus r. Tel. + 370 5 236 2740

                               

Atsliepimų nėra

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pridėta prie palyginimo

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Plačiau